Հայ


Հ Ե Ռ Ա Վ Ա Ր  


Ո Ւ Ս Ո Ւ Ց Ո Ւ Մ
    Գիտության եւ տեխնիկայի զարգացման ներկա փուլում շարունակական կրթության բնագավառում լայն տարածում ունի հեռավար ուսուցումը, շահագրգիռ անձանց որը հնարավորություն է տալիս առցանց ստանալու համապատաս խան ուսում կամ մասնակցելու վերապատրաստման դասընթացներին իրենց հարմար վայրում եւ հարմար ժամերին. Հեռավար դասընթացների առանձնահատկությունն այն է, որ ժամային սահմանափակումներ չկան եւ դասընթացներն եւական իար դասախոսը եւ ուսանողը միմյանց իրական կյանքում կարող են եւ չհանդիպել, իսկ շփումն իրականացվում է առցանց, ֆորումների եւ տեսակոնֆերանսների միջոցով: 

Էլեկտրոնային ուսուցման ներդրումը, այդ թվում նաեւ տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների կիրառումը, ՄԿՈՒ համակարգում օգտագործումը ունի բազմաթիվ առավելություններ եւ բարելավվում է մատուցվող կրթական ծառայությունների որակը, սոցիալական համագործակցությունը՝ ամրապնդելով եւ ապահովելով աշխատաշուկայում մրցակցությունը, ՄԿՈՒ հաստատությունների հեղինակության եւ վարկանիշի բարձրացումը:

ՄԿՈՒում  ուսուցման  նոր  եւ  արդյունավետ  մեխանիզմների  ներդրումն  ու շարունակական  զարգացումը նպաստում է ուսուցման  ճկուն  համակարգի ձեւավորմանը,  ստեղծելով  բարենպաստ  պայմաններ աշխատաշուկայի  կողմից պահանջվող կարողություններին   եւ հմտություններին միտված  ուսուցման եւ արդյունավետ  գնահատման  համար:

    Էլ. դասընթացի կազմակերպման և իրականացման հաջողված օրինակ է՝ Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ/GIZ) կողմից և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության (BMZ) պատվիրակմամբ «Մասնավոր հատվածի զարգացումը Հարավային Կովկասում» ծրագրի աջակցությամբ՝ Գինեգործություն մասնագիտության հեռավար ուսուցման իրականացումը ՎՁՏՊ քոլեջում:

Հեռավար ուսուցման հղումներ՝

0411-2 Русский язык (часть урока)  -  https://youtu.be/P1-jZq6FKw8

Զբոսաշրջային փաթեթի նախագծման հաջորդական քայլեր հեռավար ուսուցում - https://www.youtube.com/watch?v=z-vVHWv6j-8&feature=youtu.be

Հաշվապահ 1

 https://youtu.be/1228_Z5ceoA

Ինֆորմատիկա հեռավար ուսուցում  https://youtu.be/axg9pg-o_jw

0411-2 Русский язык (часть урока)

https://youtu.be/UGGwqDWTZ30

Տնային առաջադրանք Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ

https://youtu.be/ehk8Wg9JK-k

Հաշվապահ 1

https://youtu.be/mwbvxy070N8

Ինֆորմատիկա

https://youtu.be/mSde1AZN4Hs

Գործարար հաղորդակցում հեռախոսով https://www.youtube.com/watch?v=YTSNNAE2Trk&feature=emb_logo

Դիսկրետ մաթեմատիկայի հիմունքներ հեռավար ուսուցում

https://youtu.be/_dPkVqj2iNw

Ինֆորմատիկա հեռավար ուսուցում https://youtu.be/axg9pg-o_jw

Անգլերեն հեռավար ուսուցում  https://youtu.be/Ebj8pY1b2C0

0411 II կուրսում <<Հարկային օրեսդրություն»

https://cloud.mail.ru/stock/2MVpsPaw76MWCLVnwiU1qNJi


                 ÐšÐ°Ñ€Ñ‚инки по запросу ԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ համագործակցություն giz