Հայ

 


Կ Ա Ռ Ա Վ Ա Ր Մ Ա Ն   Խ Ո Ր Հ Ր Դ Ի   Գ Ո Ր Ծ Ո Ւ Ն Ե Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն

 Ը Ն Դ Գ Ր Կ Ո Ւ Մ   Է   Հ Ե Տ Ե Վ Յ Ա Լ  Շ Ր Ջ Ա Ն Ա Կ Ն Ե Ր Ը
Картинки по запросу MANAGement ICON gif transparent


   1.  Քոլեջին վերաբերվող գլոբալ խնդիրների առաջադրում, քննարկում, լուծման խնդիրների մշակում;

   2.  Քոլեջի գործունեության  վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում պետական կառավարման լիազոր մարմնին;

   3.  Քոլեջի տարբեր ստորաբաժանումների աշխատանքային պլանների և հաշվետվությունների քննարկում;

   4.  Քոլեջի կարևորագույն իրավական և նորմատիվ ակտերի քննարկում և հաստատում;

   5.  Քննարկել և հիմնադրի հաստատմանը ներկայացնել քոլեջի կանոնադրության  նախագիծը;

   6.  Քննարկել և հաստատել քոլեջի տարեկան ծախսերի նախահաշիվը;

   7.  Իրականացնել կանոնադրությունից բխող այլ լիազորություններ:          ՎՁՏՊ   քոլեջի կառավարման խորհուրդը ձևավորվել է 2009 թ-ին, որի կազմում ընդգրկված են`
 գործատուպետական սեկտորի, ՀԿ-ների,  լիազոր մարմնի ներկայացուցիչներ, քոլեջի 
 դասախոսներ և ուսանողներ: