ՀայКартинки по запросу people ICON gif transparent

Ո Ւ Ս Ո Ւ Մ Ն Ա Մ Ե Թ Ո Դ Ա Կ Ա Ն  

Խ Ո Ր Հ Ո Ւ Ր Դ     

   ՎՁՏՊ քոլեջի ուսումնամեթոդական խորհուրդը իր լիազորությունների սահմաններում քննարկում և հաստատում է քոլեջի ուսումնամեթոդական գործունեության հարցերը՝ քոլեջի կրթության որակը և դասավանդման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով: Խորհուրդը համակարգում է քոլեջի ուսումնամեթոդական խորհուրդների աշխատանքները, քննարկում և երաշխավորում է ուսումնական գործընթացն ապահովող մեթոդական հարցեր.

  1. իրականացվող մասնագիտական կրթական ծրագրերը և ուսումնական պլաններն ու առարկայական ծրագրերը, ինչպես նաև դրանցում կատարվող փոփոխությունները,
  2. դասավանդման նոր եղանակներն ու մեթոդները,
  3. ուսանողների գնահատման համակարգի փոփոխությունները,
  4. ուսումնամեթոդական նոր գրականության համապատասխանությունն ուսումնական պլաններին, ծրագրերին:

Ուսումնամեթոդական խորհուրդն իր լիազորություններն իրականացնելու համար իրավասու է որոշակի հարցերի վերաբերյալ կատարել հետազոտություններ, կրթական ստորաբաժանումների ղեկավարներից և այլ աշխատողներից ստանալ նյութեր և վերլուծություններ, ինչպես նաև ընդունել որոշումներ:


ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԻ  ԿԱԶՄԸ

 

Նախագահ՝ Խաչանուշ Սարգսյան

Անդամներ՝ Մարո Վաղարշակյան

Լուսինե  Նահապետյան

Սուսաննա   Հակոբյան

Հասմիկ   Գևորգյան

Աշխեն  Պողոսյան

Սրբուհի  Հարությունյան

Էլյա  Սարգսյան