Հայ

Կանոնակարգեր, աշխատակարգեր և ընթացակարգեր

Հղումների ցանկը

Բեռնել

Էթիկայի կանոններ, սկզբունքներ, նորմեր
Արխիվավարման կանոնակարգ
Ամբիոնի կանոնակարգ
Կարիերայի ստորաբաժանման կանոնակարգ
Կառավարման խորհրդի աշխատակարգ
Կադրերի բաժնի կանոնակարգ
Ֆինանսների տնօրինման քաղաքականությունը և ընթացակարգը
Դաստիարակչական խորհրդի կանոնակարգ
Կուրսղեկական աշխատանքի կազմակերպման կանոնակարգ
Քոլեջի ղեկավար և մանկավարժական աշխատողների գնահատման, նրանց խրախուսման կամ պատասխանատվության ենթարկելու կարգ
Ուսանողների գիտելիքների գնահատման, հսկման և բողոքարկման համակարգի ընթացակարգ
Արտաքին կապերի և միջազգայնացման հայեցակարգ
Ուսանողների պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգ
Ուսումնական մասի կանոնակարգ
Հասարակության հետ հետադարձ կապի ապահովման ընթացակարգ
Հասարակության հետ հետադարձ կապի հաստատման քաղաքականություն
Ռեսուրսների ժամանակին բաշխելու մեխանիզմները և ընթացակարգերը
Ուսումնամեթոդական խորհրդի կանոնակարգ
Ուսանողների վարչ․ կազմի կողմից հավելյալ օժ․ կարգ և ժամանակացույց
Ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման քաղաքականություն
← Նախորդը 1  2  3  Հաջորդը →