Հայ

Հայտարարություն


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հայտարարվում է մրցույթ` ՀՀ <<Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի  <<Զբոսաշրջություն>> մասնագիտության մասնագիտական մոդուլները /300 ժամ ծանրաբեռնվածությամբ/ պարապող դասախոսի թափուր աշխատատեղի համար:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում`

1.    Դիմում /Ձև 1/,

2.    կրթության մասին հավաստող փաստաթուղթ /դիպլոմ/,

3.    անձնագրի պատճեն,

4.    աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք,

5.    ինքնակենսագրություն /Ձև 4/,

6.    մեկ լուսանկար 3x4 չափսի,

7. այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,

8. Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ,

9. հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում):

 

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են հայտարարության հրապարակման օրվանից՝ 06.08.2020թ. մինչև 04.09.2020թ., ամեն աշխատանքային օր` ժամը 9.00-ից մինչև 17.00-ը:

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի` ըստ կարգի:

Մրցույթը տեղի կունենա 10.09.2020թ.՝ ժամը 14.00-ին, Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջում:

Տեղեկությունների համար զանգահարել /0281/ 2-37-50, 2-10-37, 2-53-75 հեռախոսահամարներով:

 

  

« Դ Ա Ր Ձ Ի Ր   Վ Ձ Տ Պ   Ք Ո Լ Ե Ջ Ի   Ո Ւ Ս Ա Ն Ո Ղ »ՎՁՏՊ քոլեջն իր հյուրընկալ դռներն է բացում՝ կրթվել ու մասնագիտություն ձեռք բերելու ցանկություն ունեցող և, վերջիվերջո, մարզի զարգացման գործում իր ներդրումն ապահովել կամեցող անձանց առջև:
Դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են՝ հուլիսի 16-ից օգոստոսի 17-ը: Թափուր տեղերի առկայության դեպքում, այլ մասնագիտական հաստատություններից դուրս մնացած դիմորդների համար` մինչև օգոստոսի 22-ը ներառյալ:


Անվճար և վճարովի ուսուցման տեղերում մրցույթն իրականացվում է օգոստոսի 19-ին՝ վկայականի և ատեստատի գնահատականների հաշվարկման հատուկ կարգի հիման վրա:


Ուսուցման ձևը բոլոր բաժիններում առկա է, իսկ ուսման վարձը` տարեկան 120 000 /մեկ հարյուր քսան հազար/ դրամ:


Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել ՎՁՏՊ քոլեջ՝ ք. Եղեգնաձոր, Սպանդարյան 3, կամ պարզապես զանգահարել՝ /0281/ 2-53-75, 6-20-58, /+374/ 093 219 828: